Droga Krzyżowa - Stacje Jerozolimskie

Pieśń przed zaczęciem

O Aniołowie pokój kochający, 
Zstępujcie z nieba, wraz z ludźmi płaczący,
Bo tego po nas Bóg zmęczony srodze,
Chce w krwawej drodze.

Boska dobroci, uderz w serce moje
Łaską skuteczną, by obfite zdroje
Łez wytrysnęły nad Panem cierpiącym
Krzyż dźwigającym.

Niech te strumienie, które grzech głęboko
Zamulił w sercu, spławią nasze oko,
Bo Jezus Chrystus zmęczony jest srodze,
W krzyżowej drodze.

Kruszcie się skały, padajcie krzemienie,
Użal się wszelkie nad Stwórcą stworzenie,
Za nas ciepiącym i zmarłym w srogości,
Dla nas z miłości.

Akt skruchy

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, któryś z nieskończonej miłości zbawienia ludzkiego sam drogę krzyżową krwawymi stopami wyznaczył, abyś nas na drogę zbawienia zaprowadził. Oto my grzeszni za przykładem Twoim udajemy się w tę drogę krzyżową z miłości i wdzięczności naszej ku Tobie, pragnąc opłakiwać grzechy nasze i serdecznym żalem rozważać gorzką mękę i śmierć Twoją, którąś w tej drodze poniósł; z tą miłością, którąś Ojcu Przedwiecznemu tę mękę i śmierć Twoją za nas ofiarowal

Pragniemy też obchodzić tę drogę Twoją krzyżową z żalem i litością Najświętszej Maryi Panny i wiernych sług Twoich, którzy tę drogę świętą nawiedzali i nabożnie obchodzili i z tą intencją, jaką Tobie od nich ofiarowana była.

Raczże, dobrotliwy Jezus, przyjąć łaskawie tę intencję naszą i błogosławić nam, abyśmy drogę Twoją krzyżową z pożytkiem zbawiennym, z dostąpieniem odpustów i wybawieniem dusz czyśćcowych, ratunku potrzebujących, nabożnie odprawić mogli. Daj zmarłym przez zasługi męki i śmierci Twojej wieczny odpoczynek i uwolnienie z mak czyśćcowych, a nam żyjącym wytrwanie w łasce i miłości Twojej aż do śmierci. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem, w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.

Stacja I. Jezus na śmierć krzyżową osądzony

Pieśń

Po ciężkich krzywdach i obelgach Pana
Zawziętość żydów stawia przed tyrana,
By dekretował, żyjącego wiecznie,
Boga koniecznie.

Obwinia Piłat niewinność istotną,
Na śmierć skazuje, u wszystkich sromotną,
Aby był Jezus do krzyża z łotrami
Przybity gwoździami.

Intencja

Przy tej stacji módlmy się i ofiarujmy odpusty za zmarłych rodziców, krewnych, dobrodziejów i przyjaciół i za fundatorów kościoła naszego i tej drogi krzyżowej.

Uwaga

Przy tej stacji uważaj, duszo moja, że Pan Jezus po okrutnym biczowaniu, cierniem ukoronowaniu i Osoby jego zelżeniu, skazany został na śmierć okrutną łotrowską, Bóg od stworzenia swego, istotna Sprawiedliwość od niesprawiedliwego sędziego, Piłata; Ojciec i Dobrodziej od świętokradcy. Przypatrz się, jak chętnie na ten wyrok, lubo niesprawiedliwy, zezwala Zbawiciel, a lękaj się sprawiedliwych sadów za grzechy twoje, za które serdecznie żałując, cokolwiek rozmyślaj.

Módlmy się: Najłaskawszy Panie Jezu Chryste, któryś z miłości zbawienia ludzkiego niewinnie podjął okrutną mękę, gdy Cię po krwawym pocie jak łotra pojmano, związano, zbito, do sędziów bezbożnych wodzono, biczowano, cierniem koronowano i na śmierć okrutną skazano; serdecznie ubolewam na d męka Twoją i proszę Cię przez niewymowną boleść Twoją, abyś mnie raczył uwolnić od wiecznego potępienia, na które zasłużyłem różnymi grzechami moimi. Niech Twoja niezmierna dobroć sprawi to, abyś przy śmierci mojej mówił do mnie te słowa: "Pójdź, duszo błogosławiona do królestwa niebieskiego, albowiem krew moja obmyła cię z grzechów twoich". Amen.

Stacja II. Jezus bierze krzyż na ramiona swoje

Pieśń


Bierze Zbawiciel krzyżową machinę
Na swe ramiona, która grzechów winę
Naszych znaczyła, chcąc przez tę ofiarę
Znieść z ludzi karę.

Spieszy z ciężarem, sercem nie strwożony,
Dźwiga siłami już na śmierć zwątlony,
By jak najprędiej stanął na Golgocie,
Umarł w sromocie.

Intencja

Tu módlmy się i ofiarujmy odpusty za dusze, które dla nieposłuszeństwa przeciwko Kościołowi i duszpasterzom swoim w czyśćcu cierpią.